De Yogaboom

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring


ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke yoga leerling is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring van De YogaBoom.

De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere yoga leerling, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. 

Deelname lessen en betalingen
* Deelname aan de lessen gaat via aanmelding voor een vaste lestijd.
* Nieuwe leerlingen kunnen kennismaken met yoga door middel van een gratis proefles (eenmalig).
* Na de proefles gaat deelname via een blokinschrijving (10 weken).
* De lessen dienen binnen 14 dagen na uitgifte factuur (email) betaald te zijn.
* Restitutie van lesgelden is in geen enkel geval mogelijk.
* Wanneer een yoga leerling zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt gaat De YogaBoom onmiddellijk over tot beëindiging van het abonnement. Alle betalingsverplichtingen komen hiermee echter niet te vervallen. 
* De YogaBoom behoudt het recht lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren.
* De vakanties van de yogapraktijk worden minstens een maand van te voren aangekondigd en hoeven niet betaald te worden. Vervalt je les ivm een feestdag of vakantie van de yogapraktijk, dan wordt dit aangepast in de geldigheid van de blokinschrijving.
* Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de yoga leerling

Afmelden en inhalen gemiste lessen
* Afmelden voor de lessen via e-mail, sms of what’s app, minstens 6 uur voor aanvang van de les.
* Afmelding van privéles dient minstens 24 uur van te voren te gebeuren. Indien later, wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Indien geen annulering, wordt 100% van het lesgeld in rekening gebracht.
* Afmelding voor workshop of evenement minimaal 7 dagen van te voren. Indien later wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding van minder dan 24u van te voren, wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
* Het is mogelijk om in overleg gemiste lessen in te halen binnen de huidige betalingstermijn. Dit is een service, en kan alleen als er ruimte is in een andere les.
* Gemiste lessen doorschuiven naar een nieuwe betalingstermijn is niet mogelijk.
* Indien lessen gemist worden door ziekte, vakantie van de leerling, wordt de blokinschrijving niet verlengd / aangepast.
* In geval van een operatie of langdurige blessure waarbij je verwacht langer dan vier achtereenvolgende lesweken niet te kunnen komen naar de yogales, geldt dat je je inschrijving (blokinschrijving) tijdelijk eenmalig kunt bevriezen na de eerste vier weken afwezigheid. De eerste vier gemiste lesweken gelden dan als eigen risico. Na het bevriezen van je blokinschrijving wordt de lesplek niet voor je vrijgehouden. Als je de lessen na herstel weer voortzet, gaat de resterende geldigheid van je inschrijving in. Je kunt de 4 gemiste lessen dan alsnog inhalen in de resterende geldigheid van je inschrijving.
* Het is niet mogelijk anderen op je blokinschrijving te laten lessen.
* Mocht De YogaBoom een les afzeggen dan wordt er: 1) gezocht naar een vervangende yoga docent, of 2) in overleg gezocht naar een tijdstip om de les in te halen; of 3) de geldigheid van je blokinschrijving/leskaart verlengd.

Opzeggen
Schriftelijk, minimaal een maand voor afloop van de huidige blokinschrijving. Zonder bericht doe je mee aan het nieuwe aansluitende blok en ga je een nieuwe betalingstermijn aan.
Indien de leerling, behoudens schriftelijke goedkeuring van de yogapraktijk, handelt in strijd met deze voorwaarden, is de praktijk gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.

Aansprakelijkheid
Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van de lessen, accepteert De YogaBoom geen aansprakelijkheid voor materiële en/of letsel schade.
De YogaBoom kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen of opgelopen letsel van de yoga leerling.

Beeldmateriaal
Foto’s en video’s die tijdens de lessen gemaakt worden kunnen geplaatst worden op de website van De YogaBoom en social media kanalen tenzij je via het inschrijfformulier gemeld hebt dat je dit niet wilt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De YogaBoom zal alle yoga leerlingen steeds per email op de hoogte houden van alle voor de yoga leerling belangrijke zaken om te weten. De yoga leerling is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

Indien noodzakelijk kan De YogaBoom de algemene voorwaarden en de privacy verklaring tussentijds aanpassen.

Algemene voorwaarden yogalessen De YogaBoom, Sleen. Mei 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACY VERKLARING

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS SERIEUS EN GAAN
ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Door gebruik te maken van deze site en onderstaande diensten ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. 

Kirsten Sanderse www.deyogaboom.nl
Mei 2018 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVER ONS
De YogaBoom en www.deyogaboom.nl wordt beheerd door Kirsten Sanderse.

Mijn gegevens zijn:
De YogaBoom
De Goornhoek 1/2
7841 HC Sleen

KvK: 56113382

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMEEN
Als je lessen volgt bij De YogaBoom in Sleen, als je je aanmeldt voor een proefles, een massage, een klankbeleving of een consult via de website, als je via het contactformulier op de website een vraagt stelt aan De YogaBoom of als je uit interesse je abonneert op de maandelijkse nieuwsbrief van het Banyan Centrum Drenthe, dan heeft De YogaBoom bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening Gegevensbescherming ( AVG).
Hieronder staat op rijtje gezet:
1. over jou privacy bij De YogaBoom
2. welke gegevens De YogaBoom van jou verwerkt
3. waarom dat gedaan wordt en waar ze voor worden gebruikt
4. hoe er omgegaan wordt (beveiliging) met jouw persoonsgegevens
5. wat cookies zijn en waar we die voor gebruiken
6. hoe je cookies kan uitschakelen en verwijderen
7. social media
8. bewaartermijn van jou gegevens
9. op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door De YogaBoom.
10. wat te doen als je een klacht hebt over de verwerking van jou gegevens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVER JOUW PRIVACY BIJ DE YOGABOOM
De YogaBoom respecteert de privacy van alle leerlingen en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG. De YogaBoom zal je persoonlijke gegevens niet, zonder jou toestemming, aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn vertrekt en in overeenstemming met de Algemene Gegevens Bescherming (AVG).
Hieronder wordt o.a. uitgelegd welke, waarom, waar en hoe De YogaBoom jouw gegevens gebruikt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR DE YOGABOOM VERZAMELD?
De YogaBoom verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn. Wanneer je bent ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Banyan Centrum Drenthe, een contactformulier hebt ingevuld, of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.
We slaan deze gegevens op en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. 

Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geïnteresseerden in yoga
Bij het starten van het volgen van yogalessen bij De YogaBoom worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt.
Dit omvat je voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en je e-mailadres en opmerkingen / bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier ga je akkoord en accepteer je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van De YogaBoom. Deze staan vermeld op de website www.deyogaboom.nl. Daarnaast geef je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s door een handtekening te zetten op het betreffende formulier welke is bijgevoegd bij het inschrijfformulier.
De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier zijn alleen door de betreffende docent toegankelijk en inzichtelijk. Iedere docent voert een eigen administratie en is zelf verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens in vergrendelde documenten en mailinglijsten volgens de Wet AGV. De beheerder van De YogaBoom is alleen verantwoordelijk voor persoonsgegevens die vermeld staan in de administratie van de beheerder en eigenaar van De YogaBoom en www.deyogaboom.nl en is nimmer verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens van de andere docenten.

Gegevens via het website contactformulier
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via het contact formulier op de website een vraag stelt aan De YogaBoom, je abonneert op de maandelijkse nieuwsbrief van Banyan Centrum Drenthe, worden je voornaam, achternaam en emailadres verwerkt. De gegevens die je aanlevert via het contactformulier op de website worden gebruikt om een email terug te sturen en/of aangeleverde gegevens worden eventueel doorgestuurd naar de desbetreffende docent of masseur. Ook hiervoor geldt dat iedere docent zijn/haar eigen administratie voert en zelf verantwoordelijk is voor de registratie van persoonsgegevens in vergrendelde documenten en mailinglijsten volgend de Wet AGV. De beheerder van de YogaBoom is alleen verantwoordelijk voor persoonsgegevens die vermeld staan in de administratie van de beheerder en eigenaar van De YogaBoom en www.deyogaboom.nl en is nimmer verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens van de andere docenten en masseurs. 

Gegevens van websitebezoeken: Surf- en klikgedrag
De YogaBoom verzamelt informatie over bezoeken aan de website www.deyogaboom.nl. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Gegevens van digitale maandelijkse nieuwsbrief Banyan Centrum Drenthe: kijk- en klikgedrag
Maandelijks verstuurd het Banyan Centrum Drenthe een digitale nieuwsbrief via he online programma Laposta.nl. Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAAR WORDEN DE PERSOONGEGEVENS VOOR GEBRUIKT?
De verzamelde gegevens worden o.a. door De YogaBoom via een mailinglijst bijvoorbeeld gebruikt om leerlingen op de hoogte te stellen van activiteiten van De YogaBoom, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over ruilen van (inhaal)lessen. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met sms en Whatsapp. Meer informatie over het privacybeleid van Gmail en Google vind je hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Daarnaast worden jou gegevens die je invult op het contactformulier op de website gebruikt om je email te beantwoorden en/of doorgestuurd aan de betreffende docent of masseur. Iedere docent en masseur voert een eigen administratie en is zelf verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens in vergrendelde documenten en mailinglijsten volgens de Wet AGV. De beheerder van De YogaBoom is alleen verantwoordelijk voor persoonsgegevens die vermeld staan in de administratie van de beheerder en eigenaar van De YogaBoom en www.deyogaboom.nl en is nimmer verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens van de andere docenten en masseurs. 

• Voor de administratie en boekhouding maakt De YogaBoom gebruik van Dropbox. Meer informatie over het privacybeleid van Dropbox vind je hier https://www.dropbox.com/privacyons. Je voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en emailadres wordt hierin ingevoerd. Ook je betalingen en bijdragen vwb de yogalessen staan hier geregistreerd. Alleen de beheerder en eigenaar van De YogaBoom en mevrouw A. Sanderse-Haan (administratief medewerkster) hebben inzage en toegang tot deze documenten. 
• Verder maakt De YogaBoom gebruik van het programma Laposta om maandelijkse nieuwsbrief van het Banyan Centrum Drenthe te ontwikkelen en versturen. Namen en emailadressen van leerlingen, oud-leerlingen, geïnteresseerden, en mensen die zich inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief via het formulier op de website, worden toegevoegd aan deze specifieke mailingslijst. Ten allertijde kun je je uitschrijven van deze nieuwsbrief via de link die onderaan de nieuwsbrief staat, of door dit aan te geven bij De YogaBoom. Kijk verder op de website https://laposta.nl/privacy-statement hoe zij omgaan met klantgegevens en privacy.
• Voor de boekhouding en jaarverslag wordt De YogaBoom ondersteunt door Alert Advieseurs & Accountants uit Emmen. Alert Adviseurs & Accountants heeft toegang tot de financiële overzichten van De YogaBoom. Kijk verder op de website http://www.alertadviseurs.nl/content/privacy-statement hoe zij omgaan aangaande de privacy van klantgegevens in relatie tot betalingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEVEILIGING PERSOONGEGEVENS
Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op de website van De YogaBoom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COOKIES WEBSITE
Ten aanzien van je bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De YogaBoom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat. De YogaBoom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij bezoekers over deze cookies en vragen wij gebruikers om toestemming voor het plaatsen ervan.
Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen gebruikers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FACEBOOK ADVERTENTIECOOKIES
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. 

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je https://www.facebook.com/policies/cookies/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.  Dingen die je altijd kunt doen:
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
• Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
• Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.  Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.
Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
• Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
•YouTube  https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=nl&visit_id=1-636633637109764626-834131653&rd=1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINKS
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.deyogaboom om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEWAARTERMIJN VAN JOU GEGEVENS
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De termijn dat De YogaBoom jouw gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard:
• Voor zolang je lessen volgt bij De YogaBoom;
• Zolang je op de maandelijkse nieuwsbrief mailinglijst staat van Banyan Centrum Drenthe. Je kunt je hier zelf voor uitschrijven.
• Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
• De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOUW GEGEVENS WORDEN NIET GEBRUIKT VOOR:
• De adresbestanden van De YogaBoom en de website maken géén gebruik van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat De YogaBoom jouw gegevens niet gebruikt (of laat gebruiken) om de mailings of website anders te laten reageren op basis van jouw persoonlijke gegevens.
• De YogaBoom zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie of de verwerking van mijn email-nieuwsbrief.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOUW RECHTEN VANUIT DE PRIVACY WETGEVING
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan De YogaBoom. Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de lessen De YogaBoom wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.
Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken. Bijvoorbeeld dat je wel gewone emails wilt ontvangen, maar niet de digitale maandelijkse nieuwsbrief.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@deyogaboom.nl

Al je rechten op een rijtje:
• Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
• Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.
• Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die De YogaBoom verwerkt in te zien.
• Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
• Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEB JE EEN KLACHT OVER DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij De YogaBoom, neem dan contact op met De YogaBoom. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VRAGEN?
Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: info@deyogaboom.nl of bel 06-22 41 14 25.
Het laatste nieuws


Trots op het sfeervolle bedrijfsfilmpje van Banyan Centrum Drenthe! 

Klik HIER om het filmpje te bekijken. Of klik helemaal onderaan de pagina op het YouTube icoon. En proef de warme sfeer maar.....Banyan centrum Drenthe in Sleen


Een centrum waar de 'natuur' een centrale plaats heeft met:

Integrale yoga/meditatie, Ayurvedische massage, Natuurgeneeskundige therapie, Bioresonantie,Voetreflexzonetherapie, Klassieke shiatsu, Acupunctuur, Stoelmassage, Do In, Klankbelevingen, Kinesiologie, Young Living Essentiele Olieen, Reiki, Triggerpoint, Hotstone massage, Workshopshops/lezingen en meer......

Nieuwsbrief Banyan Centrum Drenthe
Blijf op de hoogte van de vaste en nieuwe activiteiten, gast lessen, workshops en lezingen. Lees achtergrond informatie van de verschillende medewerkers in informatieve artikelen.

IK ONTVANG GRAAG DE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF

Meer informatie over het Banyan Centrum Drenthe klik HIER.
/body>